Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens verkregen binnen onze organisatie.

Artikel 1. Kennisgeving privacybeleid

1.1 Deze privacyverklaring is bedoeld om uit te leggen hoe wij met privacy omgaan.

1.2 Wij gelden als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. De volledige gegevens van ons zijn:

Verwerkingsverantwoordelijke
Formele bedrijfsnaamAbbekerker Zang- en Operettevereniging
KvK-nummer40625116
BezoekadresVekenweg 11, c1657EC Abbekerk
E-mailadresinfo@azov.nl

1.3 Wij respecteren en beschermen uw privacy. Wij zetten ons naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende privacywetgeving worden gebruikt, opgeslagen en beheerd.

1.4 De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is: uitvoer van de overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang (marketing en verbetering) en voldoen aan een wettelijke plicht.

Artikel 2. Doel informatieverzameling

2.1 U geeft toestemming dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt te gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst en voor de hieronder beschreven doelen. U heeft altijd het recht uw toestemming in te trekken.

2.2 Voor leden gelden alle verwerkingen die nodig zijn om een vereniging en uitvoerige informatiestroom tbv de activiteiten

2.3 Mocht u ons persoonsgegevens verstrekken (waarmee iemand kan worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie primair zal worden gebruikt voor het volgende:

Leden

 1. Het uitvoeren van de ledenadministratie en actie omtrent.
 2. Het delen van informatie ten behoeve van repetities, voorstellingen en verenigingszaken.
 3. Het delen van promotionele zaken.

Bezoekers

 1. Het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder het leveren van kaartverkoopdienst.
 2. Het melden van wijzigingen in het beleid, documenten en onze diensten.
 3. Het melden van aankomende voorstellingen.
 4. Het melden van statuswijzigingen op uw orden en het verstrekken van de digitale tickets.
 5. Het tonen en het gebruik van de website(s) op een correcte manier.
 6. Het op anonieme basis doen van (demografisch en statistisch) onderzoek.
 7. Voldoen aan de wettelijke (fiscale) bewaarplicht en andere juridische en regelgevende verplichtingen.
 8. Het afhandelen van online betalingen.
 9. Onze bedrijfsvoering veilig te stellen en te beschermen en om fraude, ongeoorloofde activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden te identificeren en te helpen minimaliseren of voorkomen.

Artikel 3. Categorieën verzamelde gegevens

Hieronder een overzicht van de gegevens die geregistreerd worden voor onze verwerking.

Leden

 1. Naam en contactgegevens: We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres,  postadres en telefoonnummers.
 2. Leeftijd en aantal jaar lid wordt geregistreerd voor verenigingsdoeleinden
 3. Lidmaatschap: Betalingsgegevens tbv contributie

Bezoekers

 1. Naam en contactgegevens: We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres  en telefoonnummer.
 2. Bestellingen: We verzamelen uw ordergegevens waaronder datum, aantal en type tickets met de betaalmethode en status.
 3. Logging: We verzamelen gegevens in onze server logs, waaronder IP-adres, internetbrowser en apparaat type, tijden waarop u gebruik heeft gemaakt van onze website(s) en onze diensten/producten.

Artikel 4. Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

4.1 Wij proberen uw gegevens altijd correct bij te houden. U heeft het recht de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren en onjuiste gegevens te laten verwijderen.

4.2 Om deze rechten uit te oefenen of om een klacht in te dienen of om een verzoek om inlichtingen in te dienen over onze privacy praktijken, neemt u per e-mail contact met ons op via info@azov.nl.

Artikel 5. Derden

5.1 Wij zullen de persoonsgegevens niet aan derden verkopen of verstrekken, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld een overname en/of fusie waar wij bij betrokken zijn.

5.2 Wij delen persoonlijke informatie met derden die namens ons services uitvoeren. Wij gebruiken bijvoorbeeld mogelijk derden voor het hosten van onze websites, het runnen van bepaalde functies ervan, het verzenden van e-mails, het autoriseren en verwerken van betalingen. Deze derden worden niet door ons bevoegd om de informatie te gebruiken voor eigen doelen.

5.3 Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u onze website. Wij hebben deze sites niet (allemaal) gecontroleerd, beheren deze sites niet en dragen geen verantwoordelijkheid voor deze sites. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.

5.4 Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen uitsluitend verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’).

5.5 Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over het privacy beleid van Google staat op de website van Google.

Artikel 6. Veiligheid

6.1 Wij doen ons uiterste best om uw gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen getroffen opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen, zoals versleuteling (TLS-encryptie) van het dataverkeer, een streng wachtwoordbeleid, multi-factor authenticatie en logging van alle beheerdersactiviteiten.

6.2 Wij kunnen niet de effectiviteit van dergelijke veiligheidsmaatregelen garanderen en niets in deze kennisgeving mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

6.3 Serviceproviders die mogelijk toegang tot uw informatie hebben om namens ons services te leveren, zijn contractueel verplicht om dergelijke informatie in vertrouwen te houden, voldoende gegevensbeveiligingsmaatregelen te implementeren en mogen deze gegevens mogelijk niet voor enige andere doeleinden gebruiken.

Artikel 7. Verdenking misbruik

7.1 Wij behouden ons het recht voor om zowel proactief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat wij in dit geval het recht hebben om alle informatie van en over bezoekers en een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. We hebben daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de inschrijver op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kunnen wij passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van onze website of diensten en/of aangifte bij de politie en/of andere relevante autoriteiten.

Artikel 8. Bewaartermijn

8.1 Wij bewaren uw informatie zolang als nodig om de doeleinden waarvoor wij het verzamelen te bereiken, behalve zoals anderszins wettelijk is vereist.

8.2 Gegevens van personen die ons per mail hebben benaderd worden 3 jaar bewaard.

8.3 De gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afwikkeling van overeenkomsten bewaren we 7 jaar.

8.4 Overige gegevens bewaren wij 1 jaar.

Artikel 9. Wijzigen privacyverklaring

9.1 Wij hebben het recht deze privacyverklaring aan te passen. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op onze website en u zult hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacyverklaring.

9.2 Onderhavige privacyverklaring is per 20 mei 2018 van kracht en vervangt alle eerdere versies.

Artikel 10. Klachten

10.1 Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van uw gegevens, dient u zich te wenden tot ons bestuur.

10.2 Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Voor vragen met betrekking tot deze privacyverklaring, de website of Postcode API kunt u terecht bij info@azov.nl

Scroll naar boven